Informare publica - Titlu: 
ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior la U.M. 01256 CARACAL
Informare publica - Continut: 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior  la U.M. 01256 CARACAL

 

 

        Data desfăşurării examenului de promovare într-o treaptă/grad profesional imediat superior   a personalului civil contractual încadrat în funcţia de execuţie, astfel:

            -  contabil debutant în funcţia de contabil II  este data de 17.04.2019, ora 09.00;

            - casier debutant în funcţia de casier este data de 17.04.2019, ora 09.00.

 

Locul de desfăşurare a examenelor: U.M. 01256, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, mun. Caracal, jud. Olt.

 

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de participare la examen sunt următoarele:

    a) cererea de participare la examen a candidatului;

    b) adeverinţa întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul sau treapta profesională în care este încadrat candidatul, din care să rezulte o vechime în funcţia şi gradul sau treapta profesională din care persoana în cauză urmează să promoveze;

    c) fotocopie referat de evaluare ale candidatului, certificate pentru conformitate cu originalul;

    d) fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesională, certificate pentru conformitate cu originalul;

    e) fişa postului persoanei care participă la examen.           

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 10.04.2019, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, jud. Olt,  persoană de contact plt. maj. Cîţa Bogdan - secretar, la telefon: 0249511222 interior 151.

           

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de încadrare a posturilor de personal civil contractual din cadrul

Batalionului  1 Instrucţie „Olt”

I. Contabil debutant

              Legea 82 din 1991 a contabilităţii.

              Legea 500 din 2002 privind finanţele publice.

              Legea 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              H.G. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              O.M.F.P. 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor.

              Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Ordinul 25 din 2012pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

              Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

              O.M.F.P. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

              O.M.F.P. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

              O.M.F.P. 1917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

O.M.F.P. 2021 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

              O.M.F.P. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile.

              O.M.F.P. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Legea - Cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

              Ordonanţă de Urgenţă nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

              H.G. nr. 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţă naţionala.

              Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională.

            H.G. nr. 714 din 2018 privind drepturile şi obligaţiile pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

            Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază împreună cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

II. Casier debutant

.             Legea 82 din 1991 a contabilităţii.

               Legea 500 din 2002 privind finanţele publice.

               Legea 15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              H.G. 909 din 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.

              O.M.F.P. 3471 din 2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor.

              Legea 22 din 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice.

Ordinul 25 din 2012pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor si gestionarea bunurilor in Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 121 din 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

              Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

              O.M.F.P. 923 din 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

              O.M.F.P. 1792 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

              O.M.F.P. 1917 din 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

O.M.F.P. 2021 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

              O.M.F.P. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile.

              O.M.F.P. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

  Legea - Cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

              Ordonanţă de Urgenţă nr. 111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

              H.G. nr. 1867 din 2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale.

              Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publica şi siguranţă naţionala.

              Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publica şi siguranţă naţională.

            H.G. nr. 714 din 2018 privind drepturile şi obligaţiile pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

            Notă: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază împreună cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

 

       

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA SEDIUL UNITĂŢII MILITARE 01256 CARACAL DIN STR. WALTER MĂRĂCINEANU, NR. 25,  LOCALITATEA CARACAL, judeŢul OLT, ASTĂZI 03.04.2019 şi PAGINA DE INTERNET A UNITĂŢII.