• Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017”.

   

   

                              Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia  ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017.

 • FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

                                             FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

 • Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                   În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

ANUNŢ

U.M. 01256 Caracal, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursuri de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor de  personal civil contractual vacante, după cum urmează:

 

            - 1(unu) post de contabil debutant, la compartimentul Contabilitate, studii medii în domeniul economic, specializarea contabilitate (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unui curs de formare/pregătire sau program de perfecţionare şi/sau specializare care să ateste calificarea de contabil, fără vechime în domeniu;

            - 1(unu) post de casier debutant, la Casierie, studii medii în domeniul economic (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unui curs de formare/pregătire sau program de perfecţionare şi/sau specializare în domeniul financiar, fără vechime în domeniu.

            I. Condiţiile generale pentru ocuparea celor două posturi sunt:

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:

-    pentru postul de Contabil debutant:

-          Studii medii în domeniul economic - specializarea contabilitate (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unui curs de formare/pregătire sau a unui program de perfecţionare şi/sau specializare care să ateste calificarea de contabil;

-          Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret ; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;

-          Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE şi a  programelor de contabilitate.

-          Abilităţi în comunicarea orală şi scrisă, spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, integritate, conduită morală şi profesională corespunzătoare.

Bază: - Art. 3 - 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare;

           - Art. 6 – 7 / Anexa 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale M 68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale.

-    pentru postul de Casier debutant, casier:

-          Studii medii în domeniul economic (liceu cu diplomă de bacalaureat) sau studii medii (liceu cu diplomă de bacalaureat) şi absolvirea unui curs de formare/pregătire sau a unui program de perfecţionare şi/sau specializare în domeniul financiar;

-           Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret ; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;

-          Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS şi a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE.

-          Abilităţi în comunicarea orală şi scrisă, spirit de echipă, seriozitate, corectitudine, integritate, conduită morală şi profesională corespunzătoare.

Bază: - Art. 3 - 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  cu modificările şi completările ulterioare;

                - Art. 6 – 7 / Anexa 1 din Ordinul ministrului apărării naţionale M 68 din 14 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale.

III. Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor de personal civil contractual vacant:

-    pentru postul de Contabil debutant:

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII

DATA/ORA

CONTACT

 1.  

Termenul limită de depunere a dosarelor

04.06.2018, până la ora 16.00

Telefon

0249511222/151

 

 1.  

Desfăşurarea probei scrise

12.06.2018/0900-1200

 1.  

Desfăşurarea interviului

18.06.2018/0900-1200

-    pentru postul de Casier debutant, casier:

Nr.

crt.

ETAPIZAREA ACTIVITĂŢII

DATA/ORA

CONTACT

 1.  

Termenul limită de depunere a dosarelor

04.06.2018, până la ora 16.00

Telefon

0249511222/151

 

 1.  

Desfăşurarea probei scrise

12.06.2018/1300-1600

 1.  

Desfăşurarea interviului

18.06.2018/1600-1900

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de încadrare a posturilor de personal civil contractual din cadrul

Batalionului  1 Instrucţie „Olt”

I. Contabil debutant

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată.

-Noul Cod fiscal 2018 - Legea 227/2015 actualizat aprilie 2018.

- Legea contabilității nr. 82/1991.

-Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.

-Ordinul nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005.

-Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

-Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor Si capitalurilor proprii.

-Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului actualizată.

-Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii.

 -Legea nr. 53/2003 – Codul muncii actualizat.

-Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.

-Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002(*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate.

-Ordinul Nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice.

-OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP actualizat - Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice.

-Hotărârea nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

-Hotărârea nr. 1362/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

-Hotărârea nr. 384/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

II. Casier debutant

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată.

-Noul Cod fiscal 2018 - Legea 227/2015 actualizat aprilie 2018.

- Legea contabilității nr. 82/1991.

-Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului actualizată..

-Ordonanţă nr.121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor.

-Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii.

-Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste.

 -Legea nr. 53/2003 – Codul muncii actualizat.

-Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.

-Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002(*actualizată*) privind protecţia informaţiilor clasificate.

-Hotărârea nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

-Hotărârea nr. 1362/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

-Hotărârea nr. 384/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale.

TEMATICA

pentru concursul de încadrare a posturilor de personal civil contractual din cadrul

Batalionului  1 Instrucţie „Olt”

I. Contabil debutant

 1. Organizarea si functionarea M.Ap.N. Protecţia informaţiilor clasificate
 2. Formarea, angajarea, administrarea , utilizarea fondurilor publice
 3. Organizarea si conducerea  contabilităţii. Monografie contabila
 4. Organizarea si efectuarea  inventarierii. Reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale.
 5. Drepturi ale personalului militar, altele decat cele salariale.

II. Casier debutant

1.  Organizarea si functionarea M.Ap.N. Protecţia informaţiilor clasificate.

2. Formarea, angajarea, administrarea  şi utilizarea fondurilor publice.

3. Organizarea si efectuarea  inventarierii.

4. Drepturi băneşti ale personalului, altele decat cele salariale.

NOTĂ:

-    Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 1256 Caracal, str. Walter Mărăcineanu, nr. 25, jud. Olt, tel. 0249511222, fax 0249511221, persoană de contact Alexandru ZAMFIR.

 

 

 

Atasament:

A) ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BATALIONULUI 1 INSTRUCŢIE "OLT"
Activitatea Batalionului 1 Instrucţie "Olt" este organizată în conformitate cu:
- Constituţia României art. 54, 55, 118 şi 119;
- Legea nr. 346 din 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
- Legea nr. 384 din 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
- Legea 121 din 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2011;
- Ordine şi dispoziţiuni ale ministrului apărării naţionale.

Atasament:

B) ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ
- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (.pdf);
- HG 123 din 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001 (.pdf);
- Legea nr. 182 din 2002 privind privind protecţia informaţiilor clasificate (.pdf);
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 148/2012 privind activitate de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 855/2012.

Atasament: